Mashrik se Shaitan ka Seengh Namudar hoga aur Fitney Ublengey

Hadees: Hazrat Abdullah bin Abbas (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne Dua mangi: “Ya Allah! humare Saa’a aur Mad me Barkat farma, Ilahi! humare Yaman o Shaam me Barkat farma. logon me se Ek Aadmi ne kaha: Aye Allah ke Nabi (ﷺ)! humare Iraq ke liye bhi (Dua karein). Aap (ﷺ) ne farmaya: “Wahan se Shaitan ka Seengh Namudar hoga aur Fitney Ublengey, bila shuba Jor-o-Jafa Mashriq me hai.

📕 Al Mu’jam al Kabeer 13422
📕 Majma al Zawaid 308/3
📕 Mukhtasir al Targheeb 87

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More