Beshak Sadaqah Rab ke Gusse ko Thanda karta hai

Beshak Sadaqah Rab ke Gusse ko Thanda karta hai

Beshak Sadaqah Rab ke Gusse ko Thanda karta hai 

Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne farmaya:

“Beshak Sadaqah Rab ke Gusse ko Thanda kar deta hai.”

[ Tirmidhi 664 ]

Leave a Comment