Wazu ki Fazilat, Sunnat Tarika aur Dua – How to Perform Wudu (Ablution) in Roman Urdu

Allah Rabbul Izzat Quraan-e-Kareem me farmata hai:

‘Aye Iman Walo! Jab Tum Namaz ke Liye Khade ho tou Apne chehron ko aur Haathon ko kohniyon tak dho lo aur apne sir ka Masah karo aur taqhno tak apne paon dho.’

– (Surah al Maidah 5:6)

✦ Wazu Ki Fazilat:

1. Masnoon Wuzu se Gunaho’n ki Baqhshish:

Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya: ‘Jis waqt Banda-e-Momin Wuzu shuru karta hai, phir kulli karta hai tou is ke mun’h ke Gunah nikal (jhad) jate hain. Phir jis waqt Naak Jhaadta hai is ke Naak ke Gunah nikal jaate hain.
*Phir jis waqt Chehra dhota hai is ke Chehre ke Gunah nikal jaate hain. Yaha’n tak ke is ki Aankho’n ki palko’n ke neeche se bhi Gunah nikal jaate hain.
*Chehra dhote waqt Guhan daadhi ke kinaro’n se bhi girte hain aur Jis waqt wo haath dhota hai tou is ke dono’n hatho’n se Gunah nikal jate hain yaha’n tak ke dono’n Hatho’n ke Naqhuno’n ke neche se bhi nikal jaate hain.
*Phir jis waqt Masah karta hai tou is ke Sir se Gunah nikal jaate hain, yaha’n tak ke duno’n kano’n se bhi Gunah nikal jaate hain.
*Phir jis waqt pao’n Dhota hai to iske dono’n pao’n se gunah nikal jaate hain. Yaha’n tak ke dono’n pao’n ke naqhuno’n ke neeche se bhi nikal jaate hain. Yaha’n tak ke wo sab gunaho’n se paak saaf ho kar nikalta hai.’
– (Muslim: al Tahaara 244)

2. Wazu se Hashr me Ummat-e-Muhammadi (ﷺ) ki Pahchan hogi:

Ek Shaqs ne Rasool’Allah (ﷺ) se poocha ke aap apni Ummat ko (Maidan-e-hashr me) doosri ummato’n ke (Beshumar logo’n ke) darmiyan kis tarah pehchanenge ?
Aap (ﷺ) ne farmaya: ‘Mere ummati Wuzu ke Asar se Safaid (Noorani) Chehre aur Safaid (Noorani) Hath Paao’n wale ho’nge. Is tarha inke siwa aur koi nahi hoga,..’
– (Muslim: al Tahaara 247)

3. Wuzu se Darjaat Buland honge:

♥ Rasool’Allah (ﷺ) ne farmaya: ‘Tahaarat Aadha Iman Hai.’ – (Muslim: al Tahaara 223)

♥ Sayyadna Abu Hurairah(Razi’Allahu Anhu) se riwayat hai ke Nabi-e-Kareem(ﷺ) Ne farmaya:
‘(Jannat mein) Momin ka Zewar waha’n tak phonche ga jahaan tak Wazu ka Paani pho’nchega.’ – (Muslim: al Tahaara 250)

♥ Rasool’Allah(ﷺ) ne farmaya: ‘Kya main tumhei’n wo cheez na batau’n ke jiske Sabab Allah Ta’ala Tumhare gunaho’n ko door aur darjaat ko buland karta hai ?
Sahaaba ne a’arz kiya: Aye Allah ke Rasool(ﷺ) Jarur irshad farmaei’n.
Aap(ﷺ) ne farmaya: Mushaqqat (Beemari ya Sardi) ke waqt kaamil aur Sawaar kar Wuzu karna, kasrat se masjido’n ki taraf jaana aur Namaz ke ba’ad Namaz ka intezar karna Gunaho’n ko door aur darjaat ko buland karta hai.’ – (Muslim: al Tahaara 251)


✦ Masoon Wuzu ki Mukammil Tarteeb:

1. Wuzu karne se pehle Dil me wuzu karne ki Niyyat karei’n.

2. Wuzu ke shuru me ‘Bismillah’ Padhey:
(Nasai: al Tahaara, Baab al Tasmiyyah Ind al Wuzu 78 – Ibne Qhuzaima 144)
– Wazeh rahe ke wuzu ki ibteda ke waqt sirf ‘Bismillah’ kehna chaahiey. ‘Ar Rahman nir Raheem’ ke alfaaz ka izaafa sunnat se saabit nahi.
♥ Nabi-e-Akram(ﷺ) ne farmaya: ‘Jo Shakhs Wuzu ke shuru me Bismillah nahi kehta iska wuzu nahi.’ – (Abu Dawood: al Tahaara P101) Haafiz Munzari waghaira ne shawahid ki bina par Hasan kaha.
– Agar Bismillah bhool gaye aur Wuzu ke dauran yaad aai tou fauran padhle wuzu dobarah karne ki zaroorat nahi kyou’nke bhool muaaf hai.

3. Dahini Taraf Se Shuru Karey:
(Bukhari: al Wuzu 168 – Muslim: al Tahaara 268)

4. Dono hath phoncho tak dho ley:
(Bukhari: al Wuzu, 159 – Muslim: al Tahaara 226)

5. Hatho’n ki Ungliyo’n ke Darmiyan Qhalaal karo:
(Abu Dawood: al Tahaara 142 – Tirmizee: al Tahaara, 38)

6. Ek Chullu Lekar Aadhe se kulli karey aur Adha Naak me Daale aur Naak ko baei’n haath se Jhaade,
ye amal 3 dafa kare:.
(Bukhari: al Wuzu 191 & Baab al Wuzu minal Tur 199 – Muslim: al Tahaara 235)

7. Fir 3 baar Mun’h dhoye:
(Bukhari: al Wuzu 185 – Muslim: al Tahaara 235)

8. Daadhi ka Qhilaal karey.
(Tirmizee: al Tahaara 31) Imam Ibne Hibban aur Imam Ibne Qhuzaima ne Saheeh kaha.

9. Daaya’n haath kohni tak 3 baar Dhoye phir bayen Baath kohni tak 3 baar dhoye.
(Bhukhari: al Saum Baab Siwaak al Tab wa Ilyabas lil Saaem 1934 – Muslim: 226)

10. Sir ka masha kare, Dono’n haath Sir ke agle hisse se shuru kar ke Gaddi tak peeche le jaae. Phir Peeche se aage isi jagah le aae jahaa’n se masah shuru kiya tha.
(Bukhari: al Wuzu 185 – Muslim: al Tahaara 235)

11. Kano’n ka masah kare:
Shaadat ki ungliya’n dono’n kano’n ke suraqho’n me daal kar kaano’n ki pusht par anghoto’n ke saath masah kare. (Ibne Majja: al Tahaara 439 – Tirmizee: al Tahaara 36) Ise Imam Ibne Qhuzaima V1 P77 # 148 ne Saheeh kaha.

12. Daya’n paao’n Taqhno’n tak 3 baar dho le aur baya’n paao’n bhi Taqhno’n tak 3 baar dho Ley.
(Bukhari: as Saum 1934 – Muslim: al Tahaara 226)

13. Hath aur Pao’n ki Ungliyo’n ka Qhilal kare.
(Tirmizee: al Tahaara 39 – Ibne Majja: al Tahaara 447) Ise Imam Tirmizee ne Hasan kaha.
(Abu Dawood: al Tahaara 147 – Tirmizee: al Tahaara 40) Imaam Maalik ne Hasan kaha.

13. Wuzu karte hue a’aza ked hone me tarteeb qaaem rakhna waajib hai aur wuzu ek hi waqt me kiya jaae a’aza ked hone me waqfa aur taaqhair na ho.

14. Agar Zakhm par patti bandhi hui ho tou wuzu karte waqt patti par masah karle aur ird gird ko dhole.
(Behaqhee V1 P 228) Imam Behaqhee ne ise Saheeh kaha.


*** Tambeehat (Don’t) ***

1. Kulli aur naak me paani dalne ke liey alag alag paani Na Ley:

Kyunki lene ka zikar jis hadees me hai ise (Abu Dawood 139) Imam Nawavi aur Haafiz Ibne Hajar ne Zaeef kaha hai. Imaam Nawavi aur Imaam Ibne Qaiyyim farmate hain ke Rasool’Allah (ﷺ) ke wuzu ka tareeqa 1 chullu se aadha paani mu’n me aur aadha naak me daalna hai.

2. Kano’n ke liey naya paani Na Ley:

Rasool’Allah(ﷺ) ne farmaya: kano’n ka ta’alluq sir se hai.
(Daarequtnee V1 P98) ise Imam Ibne Jauzi waghaira ne Saheeh kaha hai).
Is ka matlab ye hai ke kano’n ke liey naye paani ki zaroorat nahi. Kano’n ke masah ke liey nae paani lene waali riwayat ko Haafiz Ibne Hajar ne shaaz kaha hai.


✦ Wuzu ke baad ki Duae’n:

♥ Rasool’Allah(ﷺ) ne farmaya jo Shakhs poora wuzu kare aur phir kahe:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
“Ashhadu alla ilaha il-Allahu, wa ash-hadu anna Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu”
‘Main Gawaahi Deta Hu’n ke Allah Ke Siwa Koi Ma’abood Barhaq Nahi. Wo Akela Hai. Iska Koi Shareek Nahi aur Main Gawahi Deta Hu’n ke Muhammad (ﷺ) Allah ke Bande Aur Rasool Hain.’
Tou is ke liey jannat ke Aantho’n darwaze khol diey jaate hain ke jis se chaahe daakhil ho.
– (Muslim: al Tahaara 234)
– Abu Dawood (al Tahaara # 170) ki ek riwayat me is dua ko asmaan ki taraf nazar utha kar padhne ka zikar hai magar ye riwayat saheeh nahi. Is me Abu Aqeel ke chacha’zaad bhai majhool hai.

• Wuzu ke baad ye Dua Padhein:

Aye Allah! Tu Apni Tamaam Tar Ta’areefat ke Saath (Har Aib Se) Paak Hai, Main Gawahi Deta Hu’n ke Tere Siwa Koi Saccha Ma’abood Nahi hai, Main Tujh se Baqshish Maa’ngta Hu’n aur Tere Huzoor Tauba Karta Hu’n.
– (Nasai A’amal al Yaum wa Laila 1) Ise Imaam Haakim, Haafiz Zahabi aur Ibne Hajar ne Saheeh kaha hai. (Kisi majlis ke qhatme par bhi yehi dua padhi jaati hai.)

• Wuzu Ki Manghadat Duaie’n Se Bachey:

Rasool’Allah(ﷺ) ki sunnat se Wuzu ke shuru me (Bismillah) aur ba’ad me Shadatain ka padhna saabit hai. Lekin ba’az log wuzu me har azu dhote waqt ek-ek dua padhte hain aur wo duae’n marwajja kutub-e-namaz me paai jaati hain.
– Waazeh ho ke ye duae’n Sunnat Paak aur Sahaaba Ikraam ke amal se saabit nahi hai. Allah Ta’ala ne jab apne Rasool Akram par deen mukammil kar diya tou phir deeni aur Sharai umoor me kami beshi karna kisi ummati ke liey hargiz jaaez nahi.


*** Sukhi Ediyon ko Azaab ***

♥ Sayyadna Abdullah bin Umar se riwayat hai ke ham Rasool’Allah(ﷺ) ke saath Makke se Madeene ki taraf laute. Raaste me hamei’n paani mila. Hum me se 1 jama’at ne Namaz-e-Ara ke liye Jald-baazi me wuzu kiya. Inki ediya’n Qhushk (Sukhi) they inko paani nahi pahonchta tha.
Rasool Allah ne farmaya: ‘(Qhushk) ediyo’n ke liye aag se Qharabi hai. Pas wuzu poora kiya karo.’
– (Muslim: al Tahaara 241)

– Is hadees se ma’aloom hua ke wuzu badi ehtiyaat se sa’nwar kar aur poora karna chaahiey. A’aza ko qhoob acchi tarah aur 3‐3 baar dhona chaahie takey zarra barabar jagah bhi qhuskh na rahe.

♥ Ek Shaqs ne wuzu kiya aur apne Qadam par Naqhun ke baraabar jagah qhushk chodhdi. Nabi-e-Kareem (ﷺ) ne isey dekh kar farmaya: “Waapas jaa aur acchi tarha wuzu kar.” – (Muslim: al Tahaara, 243)


✦ Tahiyyatul Wuzu se Jannat Laazim:

♥ Rasool Allah ne farmaya: ‘Jo Shakhs wuzu kare aur qhoob sa’nwar kar accha wuzu kare. Phir khada hokar dil aur mu’nh se (zaahiri o baatini taur par) mutawajje hokar 2 raka’at (nafal) namaz adaa karey tou iske liey jannat waajib hojati hai.’ (Muslim, al Tahaara 234)

♥ Sayyadna Abu Huraira(R.A) bayan karte hain ke, Rasool’Allah(ﷺ) ne Namaz-e-Fajar ke waqt Bilal(R.A) se farmaya:
‘Aey Bilal! Mere saamne apna wo a’amal bayan kar jo tuney islam me kiya aur jis par tujhe Sawaab ki baho ziyada ummeed hai, kyou’nke main ne apne Aage jannat me teri jutiyo’n ki awaaz suni hai.
Bilal(R.A) ne arz kiya: “Mere nazdeek jis amal par mujhe (sawaab ki) bahot ziyada ummeed hai. Wo ye hai ke maine Raat ya Din main jab bhi wuzu kiya tou is wuzu ke sath jis qadr nafil namaz mere muqaddar me thi zaroor padhi (ya’ani har wuzu ke ba’ad nawaafil padhe).’
– (Bukhari: al Tahajjud 1149 – Muslim: Fazaael al Sahaaba Baab min Fazaail Bilaal 2457)

♥ In’sha’Allah-Ul-Azeez !!!
Allah Rabbul Izzat hume Kehne Sun’ne Se Jyada Amal Ki Taufik Dey ,..

For more Islamic messages kindly download our Mobile App

Tahiyatul wudu in urduTahiyatul WuzuTahiyatul Wuzu Ka AjarTahiyyatul Wuzu Ka Ajarwazoo ka mukamal tarikaWazoo ka tariqawazoo ka tariqa pictureswazoo ka tariqa videoWazu Ka Sahi TareeqaWazu ka Tarika SunniWazu ka tarika VideoWazu karne ka tarika in hindiWazu karne ka tarika in UrduWazu karne ki DuaWazu ki DuaWazu ki Fazilat aur Sahi TareeqaWazu ki Fazilat in hindiWazu ki Niyat in hindiWuzu Se Gunaah Nikal Jaate Hai
Comments (6)
Add Comment
 • syed jamiluddin Ahmed

  *Assalamu ali kum warahmatullahi wabarkatuhoo*

  ma sha Allah
  Booooooht kob post

  Allah app kii har koocesh koo koobol kare aur iis ka agar deey app koo
  Aameeeeeeen summa Aameeeeeeen

  *Jazak- Allah hoo kahiran*’

 • farhan khan

  assalmalekum wr wb sir plz dua ke translation k sath sath dua bhi likhe plz jazakallah khair

 • ASIF KHAN

  JAZAKALLA-HUL-KHEIR

 • Aamir khan

  JAZAKALLA-HUL-KHEIR

 • Mo Rais

  jazakkAllah

 • MD shahid

  Mashalaha


Related Post


कुरआन और हदीस के अध्ययन के बाद मुझे अपनी जिंदगी का मक्सद इस्लाम में ही नजर आया: सिस्टर विक्टोरिया (अब आयशा)

सिस्टर विक्टोरिया (अब आयशा) की इस्लाम अपनाने की दास्तां बड़ी दिलचस्प है। उनका पहली बार मुसलमान और…