Qayamat ki Nishaniyan: Part 1 – Fitno ka Zuhoor

1. Barish ke Qatron ki tarah Fitne Nazil honge.

Hadees: Hazrat Umme Salma (R.A) farmati hai ke ek raat Rasool Kareem (ﷺ) ghabra ke uthey aur farmaya: "SubhanAllah kis qadar Khazaney aur Fitney Allah ki taraf se nazil kiye gaye hain? hujray walion (Azwaaj e Rasool Sallallahu Alaihay Wasallam) ko koun uthayega ta'ake wo Namaz parhien?."

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7069

Hadith: Hazrat Usama (R.A) farmatey hain ke Nabi (ﷺ) Madina ke kisi Unchey maqan per charhey phir farmaya: "Kya tum bhi dekh rahe ho jo Main dekh raha hu?"

(Sahaba (R.A) ne kaha: Nahi Allah ke Rasool!) tou Aap (ﷺ) ne farmaya: "Bila shuba Main barish ke Qatron ki tarah tumhare gharon ke darmayan Fitney girtay huwey dekh raha hon."

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 7245

Qayamat ki Nishaniya

2. Hazrat Umar (R.A) Fitno ke Aagey Darwaza hain.

Hadees: Hazrat Huzaifa (R.A) se marvi hai ke Umar bin Khattab (R.A) ne pucha ke Fitno ke bare me Allah ke Rasool (ﷺ) ke farameen kis ko yaad hain? Hazrat Huzaifa (R.A) ne jawab diya ke 'Mujhe wo maano yaad hain.' Umer (R.A) ne kaha: 'Pesh karo tum waqai juratmand ho.' Kaha ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya: "Aadmi ke Ahlo Ayaal aur Maalo Doulat is ke liye Fitna hain jo isey Namaz, Zakat, Amar bil Maroof aur Nahi an almunkir jaisey Amaal se roktey hain."

Umer (R.A) ne kaha: 'Main is Fitney ke barey me nahi puchta, Main tou is Fitney ke bare me puchta hun jo Samandar ki mojon ki tarah umadta chala aayega.' Huzaifa (R.A) ne kaha "Ameer ul Momineen! Aap ko tou is Fitney se pareshan nahi hona chahiye kyon ke Aap ke aur is Fitney ke darmiyan ek band darwaza hai." Umer (R.A) ne kaha: 'Wo darwaza khola jayega ya toda jaye ga?' Main ne kaha: 'Toda jayega.' Kaha: 'Phir yaqeenan isey band nahi kiya ja sakega?' Main ne kaha: 'Ji haan.'

Hum ne Huzaifa (R.A) se pucha "kya Umar (R.A) is darwazay ke mutaliq jantey they? farmaya: 'Haan! jis tarah muje yaqeen hai ke kal se pehle raat aayegi kyon ke Maine aisi baat bayan ki thi jo bebuniyad nahi thi. hume in se yeh puchney me dar laga ke wo darwaza koun hai? chunache hum ne masrooq (tabeein) se kaha (ke wo puchien) jab unhone pucha ke wo darwaza koun tha? tou Unhone jawab diya: 'Wo darwaza Umer (R.A) they."

📕 Sahih Bukhari Kitab ul Fitan 7096

Note: Qayamat ki yeh Nishani bhi puri ho chuki hai. Ummat e Muslima ko Hazrat Umar (R.A) ki Shahadat ke baad jin fitno ka samna karna pada wo Aaj tak chal rahey hain.

Qayamat ki Nishaniya

3. Mashriq se Shaitan ka Seengh Namudar hoga.

Hadees: Hazrat Abdullah bin Abbas (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne Dua mangi: "Ya Allah! humare Saa'a aur Mad me Barkat farma, Ilahi! humare Yaman o Shaam me Barkat farma. logon me se Ek Aadmi ne kaha: Aye Allah ke Nabi (ﷺ)! humare Iraq ke liye bhi (Dua karein). Aap (ﷺ) ne farmaya: "Wahan se Shaitan ka Seengh Namudar hoga aur Fitney Ublengey, bila shuba Jor-o-Jafa Mashriq me hai."

📕 Al Mu'jam al Kabeer 13422
📕 Majma al Zawaid 308/3
📕 Mukhtasir al Targheeb 87

Qayamat ki Nishaniya

4. Qayamat se pehle khoob khoonraizi hoga.

Hadees: Hazrat Abu Musa (R.A) Farmatey hain ke RasoolAllah (ﷺ) ne irshad farmaya: "Qayamat se pehle khoob khoonraizi hoga." Sahaba (R.A) ne kaha: Hum tou Ek Saal me 70 hazar ko Qatal kerte hai tou kya is se bhi zyada kasht-o-khoon hoga? Aap (ﷺ) ne farmaya: "Wo tumhara Mushrikon ko Qatal karna nahi hoga balkay tum aapas me khoon raizi karogey." Sahaba (R.A) ne kaha: kya is waqt humare hosh o hawaas Qayam hongey? Farmaya: "Is din logon ki Aqlein cheen li jayengi aur wo samjhenge ke hum kis cheez (Haq) per hain halankein aisa nahi hoga."

📕 Musnad Ahmad 557-569/4
📕 Ibne Majah 4007

Ek riwayat me yeh izafa hai ke "Aadmi apne humsaye, Apne Bhai, Chacha aur Bhateejay ko Qatal kerne se daraigh nahi karega."

📕 Musnad Ahmad 410/4

Qayamat ki Nishaniya

5. Muslaman aapas me Qatal-o-Gharat karenge.

Hadith: Hazrat Abu Soban (R.A) farmate hain ke RasoolAllah(ﷺ) ne farmaya:
Beshaq Maine apne Rab se sawal kia: Ya Rab! meri ummat ko (Majmoee taur per) Qahatsaali se Halaaq na karna, inn per koi aisa Ghair Muslim Dushman musallat na ho jo inn ki markaziyat ko bilkul Nest-o-Nabood ker de.

Allah Ta’ala ne farmaya: "Aye Muhammad(ﷺ)! mere faislon me koi Raddo-Badal nahi ho sakta, Maine Aap ki apni Ummat ke Haq me yeh Dua qabool ker li hai ke inhe Qahatsaali se halaaq nahi karunga aur naa inn per koi Ghair Muslim dushman musallat karunga jo inn ki Jadein ukhad phenke, khuwah wo chunki inn (Musalmano) per hamla awar ho jaye albata yeh aapas me Qatal-o-Gharat karenge aur ek dusre ko Qaidi (tak) bana lenge."

📕 Sahih Muslim Kitab ul Fitan 2889

Qayamat ki Nishaniya

6. Khawarij ka Zahoor.

Hadees: Hazrat Abu Saeed (R.A) farmatey hain ke Nabi Kareem (ﷺ) (Maal) taqseem farma rahey they ke Abdullah bin Zil Khuwaisra tameemi aaya aur kaha ya RasoolAllah (ﷺ)! insaf kijiye. Aap (ﷺ) ne farmaya: 'Afsos agar Main insaf nahi karunga tou phir koun kareyga?' is per Umer (R.A) ne kaha mujhe ijazat dijiye ke Main is ki Gardan maar du.

Aap (ﷺ) ne farmaya: 'Nahi! is ke kuch aisey sathi hongey jin ki Namazon aur Rozon ke samne tum apni Namazon aur Rozey ko haqeer samjhogey lekin wo Deen se is tarah bahar ho jayengey jis tarah teer janwar me se bahar nikal jata hai, agar teer ke par, paikaan baar aur lakdi ko dekha jaye tou kahin koi Nishaan (khoon) nazar nahi aata, kyunke wo (janwar ke) leed, gobar aur khoon sab se aagey (bedagh) nikal gaya. (isi tarah wo log saaf Islam se nikal jayenge) in ki nishani ek mard hoga jis ka ek hath Aurat ki chaati ki tarah ya yun farmaya ke gosht ke thal thal kertay lothrey ki tarah hoga. yeh log Muslmano ke intshaar ke waqt paida hongey.

📕 Sahih Bukhari 6933

Hadith: Abu Saeed (R.A) farmatey hain ke main gawahi deta hu ke yeh hadees maine Huzoor Nabi Kareem (ﷺ) se suni hai aur main gawahi deta hu ke Hazrat Ali (R.A) ne (Nehrwaan me) in se Jung ki thi aur main is jung me in ke sath tha. in logon me se ek banda Qaidi bana ker laya gaya tou is me man-o-aan wohi cheezien thi jo Nabi (ﷺ) ne bayan farmayi thi.

Qayamat ki Nishaniya

7. Maal aur Khazaane ba’qasarat Hasil honge.

Hadees: Jabir bin Samra (R.A) farmatey hain ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: "Yeh Deen Qayam rahega hatta ke Quraish se 12 khulafa honge, phir Qayamat se pehle jhootey zahir hongey. Muslmano ki ek badi Jamat kisra ke Safaid khazaney haasil ker legi."

📕 Sahih Muslim kitab ul Imara 1822

Hadith: Hazrat Soban (R.A) se marvi hai ke RasoolAllah (ﷺ) ne irshad farmaya: "Allah Ta’ala ne mere liye Zameen ko sukaid dia tou Maine Zameen ke Mashriq o Maghrib (tak) ko dekha hai. bilashuba Meri Ummat ki hukumat wahan tak pohanchegi jahan tak mujhe mushahda karaya gaya hai aur mujhe Surkh o Safaid (Sona, Chandi) do khazaney bhi ata kiye gaye hain."

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2889

Qayamat ki Nishaniya

8. Bait ul Maqdas ki Fatah.

Hadees: Hazrat Aof bin Malik (R.A) se marvi hai ke Nabi Kareem (ﷺ) ne irshad farmaya:

'Qayam e Qayamat ki 6 Nishaniyaa shumar kar lo. (1). Meri Maut, (2). Bait ul Maqdas ki fatah, (3). phir ek waba jo tum me shiddat se phailegi jaise bakrion me taoon phail jata hai, (4). phir maal ki kasrat iss darje me hongi ke ek shakh 100 dinaar bhi agar kisi ko dega tou wo is per bhi naraz hoga, (5). phir fitna itna tabah kum aam hoga ke Arab ka koi ghar baaki na rahega jo is ki lapait me na aa gaya ho. (6). phir sulah jo tumhare aur bani aal asfar (room ke Issai) ke darmayan hongi lekin wo dagha kariengey aur ek azeem lashker ke sath tum per charhai karienge. is me 80 jhandey hongey aur har jhandey ke niche 12,000 fauj hogi."

📕 Sahih Bukhari; Kitab ul Jizya 3176

#Note: Bait ul Maqdas, Yahood o Nasara ke Zair e Control tha jo Mulk phalestine me hai. Islam ke ibtadai dour me Nabi (ﷺ) Bait ul Maqdas ki taraf rukh kar ke Namaz perhte they phir Allah Ta’ala ne Khana-e-Kaba ko mustaqil qibla bana dia. Aap (ﷺ) ki peshangoyi puri hui aur:

  1. Hazrat Umar (R.A) ke dour e khilafat 18 hijri me Muslmano ne Bait ul Maqdas Yahood o Nasara se Aazad kerwa lia.
  2. 1099 me Saleebion ne bharpoor yalgharon ke sath Bait ul Maqdas muslmano se cheen lia
  3. phir taqreeban 90 saal baad 1187 me Sultan Salah u Deen Ayubi (R.H) ne paiham marka arraiyon ke baad Bait ul Maqdas Saleebion se azad kerwa lia.
  4. magar afsos ke ab Bait ul Maqdas, yahoodion ke qabzey me hai aur Qayamat ke qareeb jab Imam Mehdi (R.A) aur Hazrat Isa (Alaihi Salam) ka zahoor hoga is waqt wo bazor shamsheer isey dubara aazad kerwayenge.
Qayamat ki Nishaniya

9. Taoon (plague) ki waba phailegi.

Hadees: Hazrat Salma bin Nafeel (R.A) farmati hain ke ek martaba hum Allah ke Rasool (ﷺ) ke paas tashreef farma they ke ek Aadmi ne pucha: Ya Rasool Allah! kya Aap ke paas kabhi aasman se khana aaya hai? farmaya haan, kaha: kaise?

Aap (ﷺ) ne farmaya: chotey bartan me. kaha: kya is me se kuch baaki bacha? farmaya: haan, kaha: wo kahan hai? Farmaya: isey dubara utha lia gaya aur meri taraf wahih nazil hui ke Main tumhare darmiyan humesha nahi rahunga balkey faut kar lia jaunga aur mere baad Tum (Sahaba) bhi kuch der Zinda rahoge. Tum (Muslmano ki) Jamatein dekhogey jo aapas me Qatal-o-Gharat kareinge aur Qayamat se pehle "Maut" phailegi jo badi Shiddat se (har taraf) phail jayegi is ke baad Zalzalon waley saal hongey.'

📕 Masnad Ahmad 145/4
📕 Sunan Darmi 43/1

Qayamat ki Nishaniya

10. Imandari kum aur khayanat bharpoor hogi.

Hadees: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke Rasool Kareem (ﷺ) apni majlis me logon se guftugu farma rahe they ke ek deehati aaya aur kehne laga: Aye Allah ke Rasool ﷺ! Qayamat kab aayegi? Aap (ﷺ) ne farmaya jab imanat (imandari) zaya ki jaye tou Qayamat ka intzar karna. is ne kaha: Imanat ka zayaa kaise hoga? farmaya: jab kaam Na'ahal logon ke Supurd ker diye jayen tou Qayamat ke Muntazir raho(intezar karo).

📕 Sahih Bukhari kitab ul riqaaq 6496

Qayamat ki Nishaniya

11. Zabir o Zalim Hukmaran honge.

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) se marvi hai ke main ne Allah ke Rasool (ﷺ) ka irshad e garami suna Aap (ﷺ) ne farmaya: "Agar tumhari umar lambi hui tou tum ek aisi Qoum dekhoge jo Allah ke ghazab me subah karegi aur Allah ki lanat me shaam guzaregi. in ke hathon me bailon ki dummo ki tarah (lathiyan) hongi."

📕 Sahih Muslim; Kitab ul Jannah 2857

Hadith: Hazrat Abu Huraira (R.A) farmate hain ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne irshad farmaya: "2 kism ke log jahanum wale hain jinhe maine (abhi) nahi dekha. ek tou wo Qoum hai jin ke paas bailon ki dummo jaise lathian hongi aur in ke sath wo logon ko marienge."

📕 Sahih Muslim; Kitab Al-Adab 2128

Qayamat ki Nishaniya

Qayamat ki NishaniyaPART 2

80%
Awesome
  • Design
Fitno ki ShuruatMusnad Ahmad ibn HanbalQayamat ki NishaniyanSahih BukhariSahih Bukhari; Kitab Al-RiqaqSahih Bukhari; Kitab ul FitanSahih Bukhari; Kitab ul JizyaSahih Muslim; Kitab Al-AdabSahih Muslim; Kitab Al-ImaraSahih Muslim; Kitab ul FitanSahih Muslim; Kitab ul JannahSunan al-DarimiSunan Ibn Majah
Comments (1)
Add Comment
  • SANA

    ALLAHU AKBER


Related Post


Jab Tum me se koi Shakhs kisi Aisey Aadmi ko dekhey Jo Maal aur …

♥ Mafhum-e-Hadees: Abu Hurairah (RaziAllahu Anhu) se riwayat hai ki,
Rasool'Allah (Sallallahu…


Insan Ki Fitrat Uss Ke Chote Chote Kamon Se Zahir Hoti ….

♥ Qaul-e-Mubarak: Insan Ki Fitrat Uss Ke Chote Chote Kamon Se Zahir Hoti Hai,
Qyunki Badey Kaam Wo…


Qabro Ko Masjide Na Banana

♥ Mafhoom-e-Hadees: Hazrate Jundub Bin Abdulullah (RaziAllahu Anhu) Se Riwayat Hai Ki,
Maine…


Dua: Ya Allah! meri Madad kar tera Zikr aur Shukr karney me

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

Allah Ta'ala Quran-e-Majid me farmata hai:
❝ Aur jo meri yaad…


Bhalayi Ka Hukm Karte Aur Burayi Se Rokte Raho ….

♥ Mafhoom-e-Hadees: Huzaifa (Razi'Allahu Anhu) Farmate Hai Ki,
Rasool'Allah (Sallallahu Alaihay…


Umar Bin Khattab (RaziAllahu Anhu) ki Seerat in Urdu

पच्छिमी देश (यूरोप और अमेरिका) अगर इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल (सलाल्लाहो अलैहि…


Insan Ka Imtehan Emaan Aur Taqway Ke Mutabiq ….

♥ Mafhoom-e-Hadees: Rasool'Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) Ne Farmaya -
"Insan Ka Imtehan Iss…


Ilm Hasil Karnewale Ka Martaba

♥ Mafhoom-e-Hadees: Rasool'Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) Ne Farmaya:
"Farishte Ilm Hasil…


Koi Bhi Kisi Muslman Ko Haqeer Khayal Na Kare ….

♥ Qaul-e-Mubarak: Tum Me Se Koi Bhi Dusre Musalman Ko Haqeer Khayal Na Kare
Iss Liye Ke Allah Ke…