Allah ke Siwa koi ek Makkhi bhi Paida Nahi Kar Sakta

Aaj ki Aayat | Verse of the day

Allah ke Siwa koi
ek Makkhi bhi Paida Nahi Kar Sakta

Allah Taala farmata hai:

“Allah ke Alawa jin jin ko tum
pukarte ho, Woh Hargiz ek Makkhi bhi
paida nahi kar sakte, agarche wo
sab is kaam ke liye
ikhatte hi ho jaye.”

📕 Quran 22:73

Leave a Reply