Allah ke Siwa koi ek Makkhi bhi Paida Nahi kar Sakta

Allah ke Siwa koi ek Makkhi bhi Paida Nahi kar Sakta

Allah ke Siwa koi ek Makkhi bhi Paida Nahi kar Sakta

Allah Taala farmata hai:

“Allah ke Alawa jin jin ko tum pukarte ho, Woh Hargiz ek Makkhi bhi paida nahi kar sakte, agarche wo sab is kaam ke liye ikhatte hi ho jaye.”

📕 Quran 22:73

Leave a Comment