Allah Kaafi hai Momineen ke liye

Aaj ki Aayat | Verse of the Day

Allah Kaafi hai Momineen ke liye

Allah Ta’ala farmata hai:

“Aye Nabi! Aapko Allah
Kaafi hai aur Un Mominon ko
Jo Aapki Pairvi kar rahe hai”

📕 Surah Anfal 8:64

5/5 - (5 votes)

Leave a Reply

Related Posts: