Aaj ki Aayat | Verse of the day | 26 September

Aaj ki Aayat | Verse of the day | 26 September

Tum Behtareen Ummat ho kyunki…

Allah Taala farmata hai:

“Tum Behtareen Ummat ho
jo logon ke liye nikaali gayi ho,
(Tum Behtareen isiliye ho kyunki)
Tum Neki ka Hukm dete ho aur
Burayi se Rokte ho.”

📕 Quran, 3:110


Amr Bil Maroof Wa Nahi Anil Munkar Meaning

Neki ka Hukm dena aur Burayi se Rokna

Leave a Reply