Namaz Me Padhey Jaane Wale Kuch Aham Surah ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!! »1. Surah Al-Fatiha : Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin, Ar Rahmaa Nir Rahim Maaliki Yaumidiin, Iyaaka Na ‘Ubudu Wa Iyaaka Nastaiin Ihdina Siratal Mustaqiim Siraatal Laziina An Amta Alay Him Ghairil Maghdubi Alay Him Wa Lad Daaalli ..... ... Read More ›
10-04-2014
Views: 7975

Shab-e-Qadr Hazaar Mahino Se Behtar Hai ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!! » Surah Qadr: 1. Innaa Anzalnaahu Fiy Laylatil Qadr 2. Wa Maa Adraaka Maa Laylatul Qadr 3. Laylatul Qadri Khayrum Min Alfi Shahr 4. Tanazzalul Malaaikatu War Ruuhu fiyhaa BiIzni Rabbihim Min Kulli Amrin 5. Salaamun Hiya Hattaa Matla’il Fa ..... ... Read More ›
5-08-2013
Views: 1891