"the best of peoples, evolved for mankind" (Al-Quran 3:110)

⭐ Hadees Ke Ma’amle Me Chaan Been Aur Ehtiyaat:

Allah Rabbul Izzat fermata hai:
‘Aur Humne Aap(ﷺ) Ki Taraf Zikar Naazil Kiya Hai Ta’ake Aap Logo’n Par In Ta’aleemaat Ko Waazeh Karei’n Jo Inki Taraf Naazil Ki Gai Hain Ta’ake Wo Gour-o-Fikr Karei’n.’ – (Surah Nahal 44)

♥ Rasool-e-Kareem(ﷺ) ne farmaya: ‘Yaad rakho! mujhe Quran-e-Majeed aur iske saath is jaisi ek aur cheez (Sunnat) di gai hai).’ (Abu Dawood: as Sunnah, Baab Fee luzoomus Sunnah 4604) Imam Ibne Hibban ne Saheeh kaha

*Aur Jis tarha Allah Ta’ala ne apni Itaa‐at ko farz kiya hai isi tarha apne Rasool(ﷺ) ki Ita‐at ko bhi apne bando par laazim qarar diya aur quran me faramaya: ‘Aye EmaanWalo! Allah Ki Ita’at Karo Aur (is ke) Rasool Ki Itaa‐at Karo. Aur (is Ita’at se hat kar) Apne Amaal Ko Baatil Na Karo.’ – (Surah Muhammad 33)

*Maloom hua ke Quran-e-Majeed ki tarha Sunnat-e-Nabawi bhi Sharayi Daleel aur hujjat hai magar Sunnat se daleel lene se pehle is baat ka ilm hona zaroori hai ke Kya wo Sunnat Rasool’Allah(ﷺ) se saabit bhi hai ya nahi ?

*Nabi-e-Kareem(ﷺ) ne farmaya: ‘Aaqhri zamana me Dajjal (Anti Christ) aur kazzab (Liers) ho’nge wo tumhei’n aisi aisi ahadees sunaenge jinhei’n tumne aur tumhare abaa-o-ajdaad ne nahi suna hoga. Lihaza inse apne aapko bachana. Kaheei’n aisa na ho ke wo tumhie’n Gumrah kardei’n aur fitne me daal dei’n.’ – (Muslim: al Muqaddama, Baab an Nahi anir Riwaayah anil Zo’afa wal Ehtiyaat fee Tahmilha 7)

♥ Ek Riwayat me Aap(ﷺ) ne farmaya: ‘Jo Shakhs mujh par Amadan Jhoot boley isey Chahiye ke wo apna thikana Aag(Jahannum) me Bana ley.’ – (Bukhari: al Ilm, Baab Ism min Kazb a’alaa Nabi 108 – Muslim 2)

# Imam Daarequtni farmate hain: Rasool’Allah(ﷺ) ne apni taraf se (baat) poh’ncha dene ka huqm dene ke baad apni Zaat Paak par jhuth bolne wale ko Aag ki Waeed (Warning) sunayi hai,
– lihaza isme is baat ki Saleel hai ke Aap ne apni taraf se Zaeef ki bajae Saheeh aur Baatil ki bajaae Haq ke poh’ncha dene ka hukam diya hai,.. Na ke har is cheez ke poh’ncha dene ka jis ki nisbat Aap(ﷺ) ki taraf kardi gai.
– Is liey Nabi-e-Akram(ﷺ) ne farmaya: ‘Aadmi ke jhoota hone ki liey yehi kaafi hai ke wo har suni sunaai baat bayan karde.’ – (Muslim: al Muqaddama, Baab an Nahi anil Hadees bikul Maa sama’a 5)

*SABAQ: Lihaja Hume Chahiye ke jo Bhi Baat aagey pohchaye wo sahi daleel se sabit ho,. afwa na ho ,.. warna afwah se kis hadd tak fitne fasad hotey hai beharhaal hum pichli post me uska Zikr kar chukey hai..
usey padhne ke liye is Link par Click kare ,..

♥ Aakhri me Allah Rabbul Izzat se dua hai ke:
* Allah Taala hume Haq kehne Sun’ne se Jyada Amal Ki Taufik Dey,.
* Jab Tak Hume Zinda Rakhey Islam Aur Imaan Par Zinda Rakhye…
* Khatma Humara Imaan Par Ho …
!!! Wa Akhiru Dawana Anilhamdulillahe Rabbil A’lameen !!!

You might also like

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz